ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายดิเรก ถึงฝั่ง article

นายดิเรก ถึงฝั่งคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๐

นายดิเรก ถึงฝั่ง

 การพัฒนาชนบทให้เจริญก้าวหน้า จำเป็นต้องอาศัยผู้นำที่เข้าใจปัญหาขั้นพื้นฐานของชนบทนั้น ๆ สามารถเป็นแกนรวบรวมกำลังของประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาชนบทให้เจริญ อีกทั้งต้องมีอุดมการณ์ ความคิดริเริ่ม และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์สุขส่วนรวม ผู้นำไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองมีคุณสมบัติดังที่กล่าว พร้อมกับความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ อย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ชนบทในเขตพื้นที่ปกครองพัฒนาครบทุกด้าน ราษฎรมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คนไทยคนนั้นคือ “นายดิเรก ถึงฝั่ง”

 นายดิเรก  ถึงฝั่ง อายุ ๔๑ ปี เป็นชาวนนทบุรีโดยกำเนิด สำเร็จศึกษาศาสตรบัณฑิตด้านบริหาร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มรับราชการครั้งแรกเป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์สื่อสารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่ด้วยความรักในงานด้านปกครอง จึงขอโอนมาทำงานด้านปกครอง โดยเป็นปลัดอำเภอเมืองอุดรธานี ช่วยราชการกิ่งอำเภอกุดจับ จากนั้นทำงานด้านปกครองเรื่อยมาจนมาเป็นนายอำเภอธารโต และนายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปัจจุบันได้รับตำแหน่งผู้ช่วยปลัด จังหวัดยะลา

 นายดิเรกฯ เป็นนักปกครองที่ไม่เคยย่อท้อและกลัวต่อความยากลำบาก รับราชการมาครบทุกภาคของประเทศไทย และอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารตามชายแดนทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาทำงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของกรมการปกครองและรัฐบาล ในการขจัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยการประสานงานกับหน่วยราชการต่าง ๆ จนเป็นที่รักใคร่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปที่รู้จัก ตลอดจนประชาชนในทุกพื้นที่ของการปกครอง มีผลงานดีเด่นด้านการปกครอง สังคมจิตวิทยา ปราบปราม พัฒนา ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว จนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ ได้รับรางวัลนายอำเภอดีเด่นระดับจังหวัด ๑ ครั้ง และระดับกระทรวงมหาดไทย ๒ ครั้ง นับว่า นายดิเรก ถึงฝั่ง เป็นผู้นำ นักปกครอง และนักพัฒนาอย่างแท้จริง

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาเห็นสมควรยกย่องให้ นายดิเรก ถึงฝั่ง
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๐”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org