ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article

นางขนิษฐา เทวินทรภักติคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๐

นางขนิษฐา เทวินทรภักติ

 ในสังคมแห่งการชิงดีชิงเด่นของโลกปัจจุบัน ผู้คนทั่วไปต่างแสวงหาประโยชน์สุขใส่ตน คนไทยคนหนึ่งได้อุทิศชีวิตทั้งกำลังกายกำลังใจ ทำงานโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยและความสุขส่วนตัว พยายามฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการด้วยความเข้มแข็ง และเสียสละเพื่อความอยู่รอดและชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนและแหล่งเสื่อมโทรมต่าง ๆ รวมถึงให้ความดูแลสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างยิ่ง เพราะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความหวังและขวัญกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตด้วยตนเอง คนไทยคนนั้นคือ “นางขนิษฐา เทวินทรภักติ”

 นางขนิษฐา  เทวินทรภักติ อายุ ๔๘ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้าน Recreation Therapy จาก Kansas State University of Pittsburgh มลรัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการครั้งแรกในกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย โดยรับหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ประจำศูนย์เยาวชนห้วยขวาง จากนั้นทำงานด้านสังคมสังเคราะห์ในกรมประชาสงเคราะห์เรื่อยมา จนในปี ๒๕๒๖ จึงได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จนกระทั่งปัจจุบัน

 ตลอดระยะเวลา ๒๔ ปี ที่ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ นางขนิษฐาฯ ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถในวิชาชีพ พัฒนาปรับปรุงจนเกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง สามารถจัดหาทุนทรัพยากรจากภาคเอกชน ทั้งภายในและนอกประเทศ มาดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมและบริการแก่ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน และพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์ให้เจริญก้าวหน้า อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมคนยากอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนเผยแพร่ความรู้ในวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ที่ถูกต้องให้กับประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ ได้เข้าใจถึงวิธีการและหลักการสังคมสงเคราะห์อย่างแท้จริง และเมื่อเข้ารับหน้าที่ให้การสงเคราะห์เลี้ยงดูเด็กพิการ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด ก็พยามยามเลี้ยงดูเด็กผู้โชคร้ายและน่าสงสารเหล่านี้ให้ได้รับสิ่งจำเป็นครบตามปัจจัยสี่ รวมถึงให้การรักษาทางกายภาพบำบัด จิตวิทยา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และหยิบยื่นความรักความอบอุ่นให้กับเด็กพิการเหล่านี้ ตลอดจนเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่สังคมตลอดไป และสามารถมีอนาคตเป็นของตนเอง จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการเหล่านี้พึ่งตนเองได้ โดยให้การศึกษา ฝึกวิชาชีพที่เหมาะสมแก่เด็กพิการแต่ละประเภท และจัดโครงการหาทุนสร้างบ้านในฝันสำหรับเด็กพิการ กำพร้า อนาถาไร้ที่พึ่ง เพื่อให้รู้จักใช้ชีวิตครอบครัว ความรับผิดชอบร่วมกัน และเป็นการเตรียมตัวก่อนออกไปใช้ชีวิตสังคมภายนอก

 จากผลดำเนินงาน ซึ่งมีทั้งปริมาณและคุณภาพของงานเป็นที่น่าสรรเสริญ ทำให้นางขนิษฐาฯ ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากทางราชการ กรมประชาสงเคราะห์ ประชาชน ตลอดจนองค์กรภายในและต่างประเทศตลอดมา

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาเห็นสมควรยกย่องให้ นางขนิษฐา เทวินทรภักติ
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๐”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org