ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายศิริ มัตตะเดช article

กำนันศิริ มัตตะเดชคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๙

นายศิริ มัตตะเดช

 ในขณะที่ประชาชนคนไทยในหลายส่วนของประเทศประสบปัญหาความยากจนและความไม่สงบสุข  แต่ปรากฏว่าที่ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความเป็นอยู่และรายได้ดีกว่าหมู่บ้านอื่น ปราศจากโจรผู้ร้าย มีการพัฒนาเจริญทุก ๆ ด้าน จนกระทั่งเป็นตัวอย่าง เป็นที่สำหรับดูงานของหน่วยงานทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้นำชุมชนที่มีความสามารถสูง เป็นคนไทยที่น่ายกย่อง เป็นตัวอย่างของบุคคลอื่น คนไทยคนนั้นคือ “กำนันศิริ มัตตะเดช”

 นายศิริ มัตตะเดช เป็นชาวสระบุรี อายุ ๔๕ ปี จบการศึกษา ป.๔ ได้อพยพเสี่ยงโชคมาตั้งหลักแหล่งทำไร่ทำสวน ที่ตำบลท่าดินดำ ลพบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ แต่ปรากฏว่ามีปัญหาผลิตผลไม่ได้ราคาดี จึงคิดเปลี่ยนอาชีพใหม่ โดยไปศึกษาวิธีเลี้ยงโคนมของฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์คที่มวกเหล็ก แล้วชักชวนชาวบ้านตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคนม จรกระทั่งปัจจุบันมีโคนม ๔๕๐ ตัว ขายนมได้ปีละกว่า ๖ ล้านบาท ขณะนี้กิจการโคนมกำลังขยายไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ของอำเภอชัยบาดาล ทำให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้น พ้นจากภาวะยากจน ยากไร้ ซึ่งเคยมีแต่เดิม

 กำนันศิริฯ ได้ใช้วิธีนำกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน เดินทางไปดูงานการพัฒนาท้องถิ่นตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อนำส่วนดีมาปรับปรุงหมู่บ้านของตน จนกระทั่งหมู่บ้านท่าดินดำได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพัฒนาระดับประเทศ ในปี ๒๕๒๘ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้รับรางวัลที่ ๑ ระดับประเทศ ในปี ๒๕๒๙

 ในหมู่บ้านท่าดินดำนั้น ประชาชนทั้งหมู่บ้านเลี้ยงโคนมกันเกือบทุกบ้าน มีการปลูกพืชผักสวนครัว โดยเฉพาะกระเทียมและเห็ดหลายชนิดมีชื่อเสียงมาก นอกจากนี้ยังมีการทอเสื่อกก เพื่อหารายได้เสริมเพิ่มขึ้นอีกด้วย ในหมู่บ้านนี้มีบ่อแก๊สชีวภาพ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ประปาหมู่บ้าน โรงสูบน้ำไฟฟ้า บ่อเลี้ยงปลา และปุ๋ยหมักรวมของหมู่บ้าน ซึ่งได้ช่วยให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านนี้พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก

 มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาว่า หากประชาชนคนไทยในหมู่บ้านอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างหมู่บ้านท่าดินดำนี้ให้มากขึ้น จะเกิดความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชนทั้งมวล ทั้งนี้จะต้องมีผู้นำชุมชนที่มีความคิดริเริ่ม สู้งาน รับผิดชอบ และเป็นที่เชื่อถือของประชาชน เช่น กำนันศิริฯ นี้

ดังนั้น มูลนิธิธารน้ำใจจึงยกย่องให้ กำนันศิริ มัตตะเดช
“เป็นคนไทยตัวอย่าง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๙”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org