ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายวรรณ ขุนจันทร์ article

นายวรรณ ขุนจันทร์คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๙

นายวรรณ ขุนจันทร์

 การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อรวมพลังการซื้อขายและการจัดการนั้น เป็นหลักการที่ทราบกันดีอยู่ทั่วไป แต่การปฏิบัติให้ได้รับความสำเร็จนั้นมิใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนัก กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศถึง ๒ ปี ในปี ๒๕๒๗ และ ๒๕๒๙ ทั้งนี้ก็เพราะมีผู้จัดการกลุ่มที่เป็นคนไทยที่มีความสามารถสูงสมควรยกย่องให้เป็นตัวอย่าง คนไทยคนนั้นคือ “นายวรรณ ขุนจันทร์”

 นายวรรณ ขุนจันทร์  อายุ ๕๓ ปี เป็นชาวพัทลุง จบการศึกษา ป.๔ และได้สัมฤทธิบัตรชุดกฎหมายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับหน้าที่เป็นผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ จนถึงปัจจุบัน ผลงานดีเด่นของกลุ่มคือ รวมยางจำหน่ายได้ราคาดีกว่าปกติ บริการรับฝากเงิน สินเชื่อ บริการวิชาการเกษตรแผนใหม่ และเปิดร้านค้าบริการสินค้าจำเป็นแก่สมาชิก

 การรวมกลุ่มเกษตรกรของกลุ่มทำนาตะโหมด เป็นตัวอย่างของการรวมตัวกันใช้พลังกลุ่มในการทำมาหากิน ดำเนินงานธุรกิจด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลาง ดำเนินการพัฒนาด้านวิชาการโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอก ดำเนินการด้านสินเชื่อและการออมทรัพย์ โดยอาศัยทรัพยากรของตนเอง

 มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาว่า หากเกษตรกรชาวไทยในท้องถิ่นอื่นได้รวมพลังกันดำเนินการแบบกลุ่มของทำนาตะโหมดนี้ จะทำให้ท้องถิ่นพัฒนาด้วยกำลังของตนเอง แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยความสามารถของตนเอง โดยจะต้องได้ผู้จัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ รู้งาน และซื่อสัตย์

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาเห็นสมควรยกย่องให้ นายวรรณ ขุนจันทร์
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๒๙”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org