ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article

นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๙

นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์

 การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญนั้น จำเป็นจะต้องรวบรวมกำลังของประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมใจช่วยกันพัฒนา เพราะมิฉะนั้นการช่วยเหลือจากภายนอกจะไม่บังเกิดผลต่อเนื่อง

 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นอำเภอที่ได้รับรางวัลที่ ๑ กสช. ดีเด่น ประเภทแหล่งน้ำ ถึง ๒ ปีซ้อน ในปี ๒๕๒๗ และ ๒๕๒๘ ได้รับรางวัลประกวดอำเภอผลงานดีเด่นในปี ๒๕๒๗ เพราะได้ผู้นำที่เป็นคนไทยที่มีความมานะ เสียสละ รับผิดชอบสูงยิ่ง เป็นนายอำเภอ คนไทยคนนั้นคือ “นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์”

 นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ อายุ ๔๔ ปี  เป็นชาวบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับตำแหน่งนายอำเภอแกลงมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๕

 อำเภอแกลง ภายใต้การนำของนายอำเภอประพันธ์ฯ ได้รับรางวัล กสช. ดีเด่นตลอดมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ ทั้งด้านแหล่งน้ำและสิ่งสาธารณประโยชน์ มีสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี เพราะมีผลงานดีเด่น ทั้งในการป้องกันตัดไม้ทำลายป่า และปราบปรามโจรผู้ร้าย อาวุธสงคราม มีการพัฒนาการเกษตร ลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ส่งเสริมอาชีพครัวเรือน ส่งเสริมอาชีพการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ตั้งกลุ่มเกษตรกร จัดอำเภอเคลื่อนที่ และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาเห็นสมควรยกย่องให้ นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๒๙”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org