ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article

นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซาคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๘
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา

 ประเทศไทย เป็นประเทศซึ่งมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา คนไทยมีสิทธิที่จะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ที่ตนเคารพนับถือ ซึ่งไม่ขัดกับระบบการปกครองของประเทศ คนไทยคนหนึ่งได้ปฏิบัติกิจกรรมหลายอย่าง เพื่อจะทำให้คนไทยซึ่งนับถือศาสนาต่างกัน สามารถร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนไทยคนนั้นคือ “นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา”

 นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา อายุ ๖๔ ปี อาชีพทำสวนยางและเจ้าของโรงเรียนที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เคยไปศึกษาด้านศาสนาอิสลาม ที่นครเมกกะ ซาอุดิอาระเบีย มาถึง ๑๕ ปี แล้วจึงกลับมาประเทศไทย สร้างโรงเรียนสอนศาสนาปอเนาะ โรงเรียนอิสลามศรีทักษิณ และโรงเรียนภัทรียาอนุบาลขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส

 นายหะยีอาหะมะฯ มีความเชื่อว่า ชาวมุสลิมและชาวพุทธ ควรจะร่วมมือกันทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ให้ความเชื่อด้านศาสนามาเป็นสิ่งขวางกั้น จึงได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล รับทั้งผู้นับถือศาสนาพุทธและอิสลามมาเรียนร่วมกัน มีการสวดมนต์ตามวิธีการของแต่ละศาสนา และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

 นอกจากนี้ ยังได้จัดการอบรมสามเณรพุทธกับเยาวชนอิสลามร่วมกัน เพื่อที่จะให้ได้รับความรู้ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน ถึง ๑๕,๕๐๐ คน

 การปฏิบัติงานของ นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา ได้สร้างความสมานฉันท์ รวมพลังประชาชนให้อยู่ด้วยความสงบสุข และช่วยพัฒนาท้องถิ่นเป็นอันมาก


มูลนิธารน้ำใจได้พิจารณา จึงมีมติยกย่องให้ นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๒๘”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org