ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article

ร.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้วคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๗

ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

 ตำรวจเป็นผู้มีความสำคัญในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนเป็นอันมาก ตำรวจไทยคนหนึ่งได้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ อย่างแท้จริง อาสาสมัครไปปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดาร พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สุจริต ยุติธรรม จนเป็นที่รักศรัทธาของประชาชนทั่วไป ตำรวจคนนั้น คือ “ร.ต.อ. อดุลย์   แสงสิงแก้ว”

 ร.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นชาวนครพนม ปัจจุบันอายุ ๓๐ ปี จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน เริ่มรับราชการที่สถานีตำรวนนครบาลปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งในปีนั้นได้ช่วยชีวิตชายชราคนหนึ่งจนได้รับหนังสือชมเชยการปฏิบัติงานจากมูลนิธิธารน้ำใจ

 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ร.ต.อ. อดุลย์ฯ ได้ทำหนังสือถึงกรมตำรวจ อาสาสมัครไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร ที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งขณะนั้นมีสถานการณ์ก่อการร้ายรุนแรง ร.ต.อ. อดุลย์ฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านปราบปรามอย่างเข้มแข็ง จนได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนประดับเปลวระเบิด และต่อมาได้ย้ายไปเป็นสารวัตรสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

 ร.ต.อ. อดุลย์ฯ ได้นำตำรวจใต้บังคับบัญชาออกเยี่ยมเยียนราษฎร ช่วยพัฒนาหมู่บ้าน ช่วยเกี่ยวข้าว สร้างธนาคารข้าว ดูแลประชาชนผู้เจ็บป่วย สอนหนังสือนักเรียน จนกระทั่งประชาชนให้ความรัก เชื่อมั่น และศรัทธาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมีระเบียบวินัยดี ซื่อสัตย์สุจริต และมีขีดความสามารถสูง ส่งผลให้มี ผกค. ในป่าเข้ามอบตัวต่อทางราชการ เป็นจำนวนมาก และทำให้พื้นที่ปราศจากโจรผู้ร้าย

 มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาว่า ตำรวจที่ดีมีความสำคัญยิ่งต่อประชาชนคนไทยทั้งปวง ควรที่จะสรรหาศึกษาวิธีปฏิบัติงาน เพื่อนำมาเชิดชูให้เป็นตัวอย่าง

 ดังนั้น จึงขอยกย่องให้ ร.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว “เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๒๗”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org