ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายสังคม ทองมี article

นายสังคม ทองมีคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๗

นายสังคม ทองมี

 นักเรียนของโรงเรียนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในชนบทภาคอีสาน คือ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดเลย และสู่ประเทศไทยอย่างน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกือบทุกครั้งที่มีการประกวดภาพวาดของเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ ภาพวาดของนักเรียนโรงเรียนนี้จะได้รับรางวัลจำนวนมากเป็นประจำ รวมรางวับที่ได้รับจากทั่วโลกมาแล้วเกือบ ๑,๐๐๐ รางวัล ครูผู้ฝึกอบรมให้เด็กโรงเรียนศรีสงครามวิทยาได้มีฝีมือเก่งกล้านี้ คือ “นายสังคม ทองมี”

 นายสังคม ทองมี  เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันอายุ ๓๑ ปี ทำหน้าที่เป็นครูสอนวิชาศิลปะ ที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย ตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ จนถึงปัจจุบัน

 ครูสังคมฯ มีความสามารถพิเศษในการสอนวิชาวาดเขียน ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการวาดรูปอย่างดีเยี่ยม จนกระทั่งชนะการประกวดและได้รับรางวัลมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ ศรีลังกา อินเดีย เป็นต้น นับเป็นเกียรติและชื่อเสียงต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก

 นายสังคม ทองมี เคยได้รับยกย่องให้เป็นบัณฑิตครุศาสตร์ดีเด่นในปี ๒๕๒๕ เป็นครูศิลปศึกษายอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเครือซิเมนต์ไทย ในปี ๒๕๒๖

 มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาว่า “ผลงานของครูต้องดูที่ศิษย์” การที่นักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา มีความสามารถสูง จนกระทั่งได้รับรางวัลถึงในต่างประเทศจำนวนมากนั้น เป็นผลงานดีเด่นของครูผู้ฝึกอบรม สมควรชมเชยประกาศเกียรติคุณให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น เพื่อจะได้ช่วยกันสร้างความดี สร้างชื่อเสียงให้แก่หมู่คณะ และประเทศชาติสืบไป

 ดังนั้น จึงขอยกย่องให้ นายสังคม ทองมี “เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๒๗”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org