ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article

นายประยุทธ สุวรรณโกตาคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๗

นายประยุทธ สุวรรณโกตา

 การพัฒนาชนบทไทยให้เจริญก้าวหน้านั้น จำเป็นต้องมีผู้นำและผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ข้าราชการไทยคนหนึ่งได้ทุ่มเทกำลังความสามารถเข้าร่วมพัฒนาชนบท จนกระทั่งพื้นที่รับผิดชอบได้พัฒนารุดหน้า ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหมู่บ้านมากมายหลายครั้ง คนไทยคนนั้นคือ “นายประยุทธ สุวรรณโกตา”

 นายประยุทธ สุวรรณโกตา ปัจจุบันอายุ ๔๗ ปี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมิสซูรี เคยเป็นพัฒนาการจังหวัดมาแล้วหลายจังหวัด ขณะนี้รับราชการเป็นพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส

 นายประยุทธฯ เป็นผู้ที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จิตใจ พัฒนาอาชีพเยาวชน สตรี และความมั่นคงของชาติอย่างได้ผล

 ผลงานของนายประยุทธฯ ปรากฏชัดแจ้ง เมื่อหมู่บ้านในความรับผิดชอบในหลายจังหวัดซึ่งตนได้ย้ายไปอยู่ เช่น จังหวัดสกลนคร พิษณุโลกและนราธิวาส ได้รับรางวัลในการประกวดหมู่บ้านถึง ๗ รางวัล ระหว่างปี ๒๕๒๔ ถึง ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เชิญ นายประยุทธฯ ไปเป็นวิทยากรอบรมเป็นประจำปีละหลายร้อยครั้ง และนายประยุทธฯ ยังได้เขียนตำราพัฒนาชุมชนไว้เป็นจำนวนมาก

 มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาว่า บุคคลผู้ช่วยสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนในชนบทได้สำเร็จ เป็นบุคคลที่ควรแก่การสรรเสริญชมเชยเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น


ดังนั้น จึงขอยกย่องให้ นายประยุทธ สุวรรณโกตา
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๗”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org