ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article

นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๖

นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ

 ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนคนไทยในชนบทนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่จำเป็นต้องหาทางแก้ไขปรับปรุง เพราะถ้าประชาชนไม่แข็งแรงสมบูรณ์ มีโรคภัยไข้เจ็บมาก นอกจากจะต้องเสียค่าสร้างโรงพยาบาลมากแล้ว ยังจะทำให้ ผลผลิตของประเทศตกต่ำลงด้วย คนไทยคนหนึ่ง ได้พยายามหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว จนได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในท้องถิ่นที่พัฒนามีแนวโน้มลดลง และประชาชนอยู่ดีมีสุขยิ่งขึ้น คนไทยคนนั้นคือ “นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ”

 นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ ปัจจุบันอายุ ๔๒ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้ว ได้อาสาสมัครไปทำงานในท้องที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ คือ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งในขณะนั้นมีการปะทะกันอยู่ตลอดเวลา นายแพทย์อนันต์ฯ ได้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสถานีอนามัย อำเภอนาแก อย่างอุทิศชีวิต จนความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเงินเดือนพิเศษเดือนละ ๑,๐๐๐ บาทและรถพยาบาลหุ้มเกราะอีกหนึ่งคัน

 เมื่อสถานการณ์ที่อำเภอนาแกเบาบางลง นายแพทย์อนันต์ฯ ได้รับการย้ายให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้บริหารงานโรงพยาบาลไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ และผู้อำนวยการลงมือตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นประจำทุกวัน

 นายแพทย์อนันต์ฯ มีหลักการว่า การแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของประชาชน ควรจะเริ่มด้วยการป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยเสียก่อน ดังนั้นจึงได้ออกไปดำเนินการตามหมู่บ้านใกล้เคียงโรงพยาบาล ชักชวนช่วยเหลือประชาชนให้มีถังเก็บน้ำฝนประจำบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ำสะอาด ไม่มีเชื้อโรค จัดอบรมวิธีป้องกันโรค ผลิตอาหารเสริมสำหรับเด็ก ส่งเสริมให้ประชาชนกินอาหารที่มีประโยชน์ จัดตั้งสหกรณ์ยาประจำหมู่บ้าน และดำเนินการวิธีอื่น ๆ จนกระทั่งสถิติผู้ป่วยจากหมู่บ้านเหล่านั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 นอกจากนี้ นายแพทย์อนันต์ฯ ยังได้ริเริ่มโครงการใหม่ ๆ อีกหลายโครงการ เช่น การถวายความรู้แก่พระ การฝึกอบรมสามล้อ และที่สำคัญก็คือ การอบรมช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านเพื่อผลิตช่างสำหรับสร้างบ่อ แก๊สชีวภาพ หัวส้วมและถังเก็บน้ำฝน จนมีชื่อเสียง เลื่องลือ มีจังหวัดต่าง ๆ ขอช่างที่ฝึกอบรมตามโครงการนี้ไปช่วยพัฒนาหลายจังหวัด ผลงานดีเด่นต่าง ๆ ของนายแพทย์อนันต์ฯ นี้ ทำให้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการตัวอย่างของจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๒๕

 มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาว่า นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มีความคิดริเริ่มและบากบั่นฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ จนเกิดผลดีต่อส่วนรวม ทำให้ประชาชนในชนบทมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น สามารถนำไปเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่นได้ สมควรสดุดีให้ปรากฏ

ดังนั้น จึงขอยกย่องให้ นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๖”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org