ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายอธึก สวัสดีมงคล article

นายอธึก สวัสดีมงคลคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๖

นายอธึก สวัสดีมงคล

 ในปัจจุบันนี้ได้มีคำกล่าวว่า คุณธรรมและวัฒนธรรมของมนุษย์นั้นได้เสื่อมโทรมลงไปกว่าก่อนนี้เป็นอันมาก ถึงแม้จะมีการรณรงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรม หรือสร้างคำขวัญกันออกมามากมาย แต่ผลงานด้านนี้ก็ดำเนินไปด้วยความยากยิ่ง คนไทยคนหนึ่ง ได้ดำเนินการด้านการพัฒนาคุณธรรมของมนุษย์มาเป็นเวลายาวนาน จนกระทั่งเกิดผลปรากฏต่อสาธารณชน สมควรยกย่องชมเชยเป็นตัวอย่าง คนไทยคนนั้นคือ “นายอธึก สวัสดีมงคล”

 นายอธึก สวัสดีมงคล เป็นชาวชลบุรี ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและได้นำหลักธรรมของพระพุทธองค์ มาใช้ในการพัฒนาคุณธรรม โดยเริ่มด้วยการจัดตั้งยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ และได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมติดต่อกันมา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๗ จนถึงปัจจุบัน

 ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี ได้มีผลงานดีเด่นหลายประการ อาทิ การจัดวิทยากรไปอบรมนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ จัดขบวนธรรมสู่ชนบท ตั้งโรงเรียนยุวพุทธ ให้ทุนการศึกษา และจัดงานศาสนพิธีต่าง ๆ ทำให้มีเยาวชนหันหน้าเข้าวัดกันเป็นจำนวนหลายพันคน นอกจากนี้ยังจัดทำหนังสือเผยแพร่ธรรมะชื่อ “สามมุข” ออกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่สนใจ ติดต่อกันมาถึง ๒๓ ปี อีกด้วย

 นายอธึก สวัสดีมงคล มีความสนใจสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดงานแห่เทียนพรรษา งานประจำปี และงานวิ่งควายของชาวชลบุรี เป็นต้น ได้จัดให้มีการรดน้ำคนชราในงานสงกรานต์ ดูแลพระอาพาธที่โรงพยาบาลชลบุรี เป็นแม่งานในการสร้างวัดญาณสังวร และการสร้างพระพุทธสิหิงค์จำลองประจำจังหวัดชลบุรี จนกระทั่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ยกย่องให้เป็น “ผู้รู้ผลงานวัฒนธรรมดีเด่นสาขามนุษย์ศาสตร์ภาคกลางประจำปี ๒๕๒๖

 มูลนิธิธารน้ำใจ ได้พิจารณาว่า นายอธึก สวัสดีมงคล เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้านสร้างเสริมคุณธรรม สร้างคนให้เป็นมนุษย์ และรักษาศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงคงอยู่ สมควรเชิดชูเกียรติให้ปรากฏ

ดังนั้น จึงยกย่องให้ นายอธึก สวัสดีมงคล
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๖”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org