ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายปชา ลาภานันท์ article

นายปชา ลาภานันท์คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๖

นายปชา ลาภานันท์

 การพัฒนาท้องถิ่นชนบทให้เจริญนั้น จำเป็นต้องมีระบบวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีพัฒนาชุมชนและประสานงานกับทางราชการ คนไทยคนหนึ่ง ได้พัฒนาระบบจัดหมู่บ้านตัวอย่าง จนกระทั่งได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ คนไทยคนนั้นคือ “นายปชา ลาภานันท์”

 นายปชา ลาภานันท์ ปัจจุบันอายุ ๕๔ ปี เป็นชาวจังหวัดยะลา ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้จัดพัฒนาหมู่บ้านแผ่นดินทอง ในจังหวัดเลย และหมู่บ้านอื่นอีก ๔๒ หมู่บ้าน ให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความสุขสมบูรณ์ ช่วยกันสร้างสรรค์ความรุ่งเรืองแก่ท้องถิ่น มีการรวมตัวกันขายผลผลิต และรวมกันซื้อวัสดุที่จำเป็น มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น นาน้ำตมและการใช้เครื่องมือทุ่นแรง ส่งเสริมความสะอาด ความเรียบร้อยของหมู่บ้าน จัดตั้งชมรมและกลุ่มอาชีพ และพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย จนกระทั่งเป็นตัวอย่างในการพัฒนาหมู่บ้าน มีผู้ขอไปชมผลการพัฒนาเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 นายอำเภอปชาฯ ได้อุทิศตนทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่นอย่างน่าสรรเสริญ เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อราษฎร สมควรยกย่องชมเชยเป็นตัวอย่างแก่ข้าราชการทั่วไป


ดังนั้น มูลนิธิธารน้ำใจจึงขอยกย่องให้ นายปชา ลาภานันท์
“เป็นคนไทยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๒๖”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org