ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายสุธี จอนเจิม article

นายสุธี จอนเจิม คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๕

นายสุธี จอนเจิม

 ความอยู่ดีกินดีอย่างมีความสุขของประชาชนเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลทุกชุดพยายามสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น ข้าราชการไทยคนหนึ่ง ได้พยายามทุ่มเทความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นทางภาคใต้ของประเทศอย่างได้ผล สมควรยกย่องเกียรติคุณให้ปรากฏ ข้าราชการไทยคนนั้นคือ “นายสุธี จอนเจิม”

 นายสุธี จอนเจิม ปัจจุบันอายุ ๔๓ ปี นับถือศาสนาพุทธ รับราชการในตำแหน่งพัฒนาการ ตำบลยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช เคยทำงานเป็นพัฒนากร ที่อำเภอระแงะ และอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 นายสุธีฯ ได้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ อย่างมีประสิทธิภาพสูง ได้ประสานงานกับประชาชนซึ่งมีทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมให้ร่วมมือกันผนึกกำลังพัฒนาชนบท จนกระทั่งหมู่บ้านหลายแห่งในความรับผิดชอบของนายสุธีฯ ในอำเภอบาเจาะ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพัฒนา ของภาคใต้ถึง ๕ ครั้ง ในการประกวด ๖ ครั้ง นายสุธีฯ ได้เข้าถึงประชาชนและผู้นำท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด แล้วนำมาร่วมกันพัฒนา โดยขอความร่วมมือจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

 การพัฒนาของนายสุธีฯ ได้ขัดขวางการทำงานของฝ่ายตรงข้าม จนกระทั่งถูกโจรก่อการร้ายจับไปกักขังไว้ที่เขาบูโดถึง ๒๐ วัน โดยใช้โซ่มัดไว้กับต้นไม้กลางป่า เมื่อได้รับการปล่อยตัวออกมา แทนที่จะหวาดกลัว แต่กลับตั้งหน้าพัฒนาบ้านเมืองต่อไป โดยย้ายไปทำงานเป็นพัฒนาการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งก็ได้ทำให้หมู่บ้านในอำเภอยี่งอ ได้ชนะเลิศการประกวดระดับเขต ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕

 มูลนิธิธารน้ำใจ ได้พิจารณาว่าผลงานของนายสุธี จอนเจอม เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการไทยที่จะอุทิศตนเพื่อความเจริญของประชาชนในชนบท

 ดังนั้น จึงขอยกย่องให้ นายสุธี จอนเจิม “เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๕”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org