ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายถวิล เดชจินดา article

นายถวิล เดชจินดาคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๕

นายถวิล เดชจินดา

 การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญนั้น จำเป็นต้องมีผู้นำชุมชนที่มีความสามารถ เสียสละ และรวมใจประชาชนให้ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ สร้างความเจริญให้แก่ส่วนรวม คนไทยคนหนึ่งได้เป็นผู้นำในการพัฒนาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างได้ผล สมควรยกย่องเกียรติคุณให้ปรากฏ คนไทยคนนั้นคือ “นายถวิล เดชจินดา”

 นายถวิล เดชจินดา ปัจจุบันอายะ ๔๖ ปี มีอาชีพเป็นเกษตรกร ทำสวนอยู่ที่ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมนายถวิลฯ มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ต่อมาได้ย้ายมาซื้อที่ดินเพื่อทำการเกษตรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในที่ซึ่งมีดินเปรี้ยว ทำการเพาะปลูกยากมา มีเพื่อนบ้านย้ายตามมาจากจังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี นนทบุรี และสมุทรสงคราม เป็นจำนวนมาก เพราะนายถวิลฯ ได้ประกอบอาชีพการเกษตรได้ผลดี เนื่องจากรู้จักวิธีเลือกพืชพันธุ์ให้เหมาะกับพื้นที่ และปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม บางคนที่อพยพมานี้ได้ตั้งหมู่บ้านคลองใหม่เทพารักษ์ขึ้น

 นายถวิลฯ ได้ชักชวนประชาชนให้พัฒนาท้องถิ่นหลายประการ เช่น ขุดคลอง ทำถนน สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำทำนบกั้นน้ำ ทำประปาหมู่บ้าน ปราบผักตบชวา ส่งเสริมการปลูกส้ม มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวพันธุ์ตาล และผักพริกต่าง ๆ จนทำให้ประชาชนมีรายได้ดี มีความเป็นอยู่ดี ปรับสภาพที่แห้งแล้ง ให้อุดมสมบูรณ์ และได้เลือกให้นายถวิลฯ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ในปี ๒๕๒๒

 นายถวิลฯ เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ไม่พกอาวุธ แต่สามารถทำให้ไม่มีคดีอุกฉกรรจ์ในหมู่บ้าน เป็นผู้นำท้องถิ่นที่มีความสามารถสูง มีมธุรสวาจาทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นนักบุกเบิกที่มีความคิดริเริ่มสามารถรวมใจชาวบ้านให้ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นตัวอย่างแก่ผู้นำท้องถิ่นอื่น ๆ ได้


ดังนั้น มูลนิธิธารน้ำใจจึงขอยกย่องให้ นายถวิล เดชจินดา
“เป็นคนไทยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๒๕”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org