ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายเกษม พลวัน article

นายเกษม พลวันคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๕

นายเกษม พลวัน

ในการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้น งานประถมศึกษามีความสำคัญยิ่งในระบบ เพราะเป็นการศึกษาภาคบังคับที่ปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นให้แก่ทุกคนในชาติ เปรียบเสมือนเสาเข็มรากฐาน ซึ่งมีความสำคัญในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน คนไทยคนหนึ่งได้รับหน้าที่เป็นผู้บริหารการศึกษาระดับประถมในอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงานจนกระทั่งสถานศึกษาในความรับผิดชอบเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างดี สมควรประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏ คนไทยคนนั้นคือ “นายเกษม พลวัน”

 นายเกษม พลวัน อายุ ๕๒ ปี ปัจจุบันรับราชการเป็นหัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 ระหว่างที่นายเกษมฯ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารงานโรงเรียนบ้านประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ ถึง ๒๕๒๓ นั้น ได้พัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน จนโรงเรียนบ้านประโคนชัยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโรงเรียนทั่วประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๑๙

 นายเกษมฯ ได้รับหน้าที่หัวหน้าหมวดการศึกษาและหัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอประโคนชัย ติดต่อมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาโรงเรียนทั้ง ๙๔ โรง ของอำเภอประโคนชัย ให้เจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกันเกือบทุกโรง ได้ส่งโรงเรียนต่าง ๆ เข้าประกวดชนะเลิศระดับจังหวัดถึง ๔ ปีติดต่อกัน มีครูดีเด่นชนะประกวดอันดังหนึ่งของจังหวัดถึง ๔ ปีซ้อน และนักเรียนในอำเภอนี้ก็มีความเฉลียวฉลาดสอบเข้าสถาบันการศึกษาชั้นสูงได้จำนวนมาก นักเรียนคนหนึ่งได้รางวัลที่ ๕ ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

 นายเกษม พลวัน มีความสามารถสูงในด้านการบริหารงาน มีความคิดริเริ่ม มานะอดทน รวมจิตใจผู้ร่วมงานให้แข่งขันกันกระทำความดี โน้มน้าวใจประชาชนให้มาช่วยกิจการของส่วนรวม สามารถเป็นตัวอย่างของผู้บริหารการศึกษาระดับท้องถิ่นทั่วไปได้อย่างดี


ดังนั้น มูลนิธิธารน้ำใจจึงขอยกย่องให้ นายเกษม พลวัน
“เป็นคนไทยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๒๕”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org