ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article

นายเฉลิม แก้วศรีงามคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๔

นายเฉลิม แก้วศรีงาม

 การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญนั้น จำเป็นจะต้องมีผู้นำท้องถิ่นที่มีความสามารถทั้งในด้านความคิดริเริ่ม การติดต่อประสานงาน ความเสียสละ และสามารถรวมใจชาวบ้านให้ช่วยกันสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ส่วนรวมได้

 ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง ได้พัฒนาหมู่บ้านตั้งใหม่ในจังหวัดสุพรรณบุรีให้เจริญก้าวหน้า จนกระทั่งได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง มีผู้มาขอดูงานเป็นจำนวนมาก ทั้งจากอำเภอใกล้เคียงและจากจังหวัดห่างไกล ผู้ใหญ่บ้านคนนั้น คือ “นายเฉลิม แก้วศรีงาม”

 นายเฉลิม แก้วศรีงาม เป็นคนตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ผู้ใหญ่เฉลิม มีอาชีพเป็นชาวนา ปัจจุบันอายุ ๔๕ ปี เรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแหลมหว้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งใหม่ในปี ๒๕๒๐ ต่อมาในปี ๒๕๒๓ ผู้ใหญ่เฉลิมฯ ได้รับรางวัลชั้นยอดเยี่ยมของจังหวัดสุพรรณบุรี เพราะชั่วระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี หมู่บ้านแหลมหว้าได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านมีความสามัคคี ร่วมกันทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว จะทำอะไรก็พร้อมเพรียงกันทั้งหมู่บ้าน บ้านสะอาดเป็นระเบียบ ทุกบ้านมีรั้วกระถิน ส้วมซึม แปลงผักสวนครัว ทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าวและผักตบชวา ทุกครอบครัวทำนาหว่านน้ำตมแผนใหม่ซึ่งให้ผลผลิตสูง นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลาในนา ขุดบ่อเลี้ยงปลา และปล่อยปลาในบึงใหญ่อีกด้วย ในหมู่บ้านมีแปลงสาธิตข้าวพันธุ์ดี ตามหลักวิชาการเกษตรแผนใหม่ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติตาม มีศาลาเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิชาการเกษตรแผนใหม่ และเป็นที่พบปะกับเจ้าหน้าที่เกษตรหรือส่วนราชการอื่นกับราษฎร

 ผู้ใหญ่เฉลิมฯ ได้เป็นผู้นำในการกำจัดหนูนา สร้างถนน ขยายเขตไฟฟ้า และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เสียสละเงินส่วนตัวจัดตั้งวงดนตรี เพื่อให้เยาวชนในหมู่บ้านได้มีกิจกรรมและหารายได้ในเวลาว่าง ทั้ง ๆ ที่ตนเองเล่นดนตรีไม่เป็น และสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนอีกมากมายหลายประการ

 ผลงานของ นายเฉลิม แก้วศรีงาม เป็นตัวอย่างของผู้นำชุมชนที่สามารถสร้างความเจริญแก่ส่วนรวม ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ในหมู่บ้านอื่น ๆ ของประเทศไทย


ดังนั้น มูลนิธิธารน้ำใจจึงขอยกย่องให้ นายเฉลิม แก้วศรีงาม
“เป็นคนไทยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๒๔”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org