ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article

นายเกียรติ วงศ์กสิกิจคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช 2523

นายเกียรติ  วงศ์กสิกิจ

การรวมกลุ่มเกษตรกรหรือจัดตั้งสหกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มพูนรายได้ให้แก่เกษตรกรนั้น เป็นหลักการที่ได้เผยแพร่มาในประเทศไทย เป็นเวลานานแล้ว แต่มีปัญหาอุปสรรคหลายประการที่ทำให้กิจการของกลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์บางแห่งไม่สามารถดำเนินไปด้วยดี
 

คนไทยคนหนึ่ง ได้เป็นผู้นำในการรวมกลุ่มเกษตรกรดำเนินการแก้ไขปัญหา ต่อรองราคาผลผลิตกับพ่อค้าคนกลางและพัฒนาอาชีพรองให้แก่เกษตรกรจนเป็นผลสำเร็จ สมควรยกย่องชมเชยให้เป็นตัวอย่างสืบไป คนไทยคนนั้นคือ “นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ”


 นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี เรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ เดิมทำงานเป็นคนงานรับจ้างกรีดยาง แล้วเก็บหอมรอมริบจนสามารถซื้อสวนยางแปลงเล็ก ๆ เป็นของตนเอง ขณะนี้มีฐานะดีพอควรและได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


นายเกียรติฯ มีหลักการว่า ชาวสวนยางต้องรวมตัวเป็นกลุ่ม จึงจะมีพลังในการแก้ปัญหาและต่อรองราคาผลผลิตกับพ่อค้าคนกลาง ดังนั้น จึงได้จัดตั้ง “กลุ่มปรับปรุงคุณภาพและขายยางแผ่นชั้นดี” และต่อมาได้จัดตั้งเป็น “สมาคมชาวสวนยางพารา จังหวัดภูเก็ต” เพื่อรวมกลุ่มชาวสวนยางทั้งจังหวัด ปัจจุบันมีสมาชิก ๑,๓๔๕ คน ขายยางหมุนเวียนมูลค่าสัปดาห์ละ ๑๒ ล้านบาท ทำให้มีกำลังต่อรอง และขายยางได้ราคาดี โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหลายคน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งร้านขายปุ๋ยและอุปกรณ์การเกษตรของกลุ่มเกษตรกร ทำให้สมาชิกสามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป ซึ่งปีหนึ่ง ๆ สามารถจำหน่ายปุ๋ยเป็นเงินกว่า ๖ แสนบาท นอกจากนี้นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ ยังเป็นผู้นำในการจัดอาชีพรองให้แก่ชาวสวนยาง โดยลงมือทำเองเป็นตัวอย่าง เช่น การเลี้ยงไก่ไข่จำนวนมาก การปลูกทุเรียนพันธุ์ดี การเลี้ยงสุกร และปลูกสับปะรดพันธุ์ดีในสวนยาง ทำให้มีผู้ปฏิบัติตามหลายรายและมีเกษตรกรจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้มาดูงานเป็นประจำ
 ผลงานของนายเกียรติ วงศ์กสิกิจ ในฐานะผู้นำกลุ่มเกษตรกร ก่อประโยชน์ให้แก่ชาวสวนยางในจังหวัดภูเก็ต และเป็นตัวอย่างอันดีที่ผู้นำกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอื่น ๆ อาจนำไปปฏิบัติได้

ดังนั้น มูลนิธิธารน้ำใจจึงขอยกย่องให้ นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ
“เป็นคนไทยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๒๔” 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org