ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article

นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุลคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช 2523

นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล

ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับชาวไทยในชนบท เป็นปัญหาใหญ่ที่จำเป็นต้องเร่งรีบหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีแพทย์ไทยเป็นจำนวนมากที่มีความรู้ความสามารถสูงยิ่ง แต่หลายคนไปทำงานต่างประเทศ อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองใหญ่ ๆ บริการทางการแพทย์บางประเภทที่ต้องการความชำนาญเป็นพิเศษ เช่น การผ่าตัดใหญ่หรือการรักษาเฉพาะโรค สามารถกระทำได้เฉพาะโรงพยาบาลในจังหวัดใหญ่ ๆ เท่านั้น มีแพทย์ไทยคนหนึ่งได้สละความสุขส่วนตัว ละโอกาสที่จะหารายได้พิเศษ นำความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับบริการแพทย์ระดับสูงไปให้ถึงประชาชนชนบท โดยการจัดหน่วยแพทย์ตรวจรักษาโรค หู คอ จมูก เคลื่อนที่ออกไปบริการประชาชนและแนะนำแพทย์ตามโรงพยาบาลเล็ก ๆ ทั่วประเทศ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ขจัดความทุกข์ทรมานให้กับชาวบ้านที่กำลังสิ้นหวัง ทำให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมเป็นอันมาก แพทย์ไทยคนนั้นคือ “นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล”

 นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทาง โสต ศอ นาสิก จบการศึกษาแพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับวุฒิบัตร ทาง โสต ศอ นาสิก จากสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันประกอบอาชีพแพทย์ส่วนตัว เคยรับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่ยังรับราชการอยู่ได้ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์ชักชวนเพื่อนจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ไปช่วยประชาชนในชนบท โดยให้การรักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรค หู คอ จมูก และได้ทำการผ่าตัดคนไข้ที่เป็นโรคหูน้ำหนวกเป็นจำนวนมาก ซึ่งนายแพทย์ศัลยเวทย์เป็นผู้ลงมือผ่าตัดเอง และใช้เครื่องมือของตนเอง ต่อมาเมื่อเห็นว่าจำนวนคนไข้ มีมากเกินกำลังที่ตนและเพื่อน จะให้บริการได้ทั่วถึง จึงเสนอโครงการไปยังสมาคมโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมก็เห็นด้วย โดยให้นายแพทย์ศัลยเวทย์ฯ เป็นผู้ดำเนินงานและได้ปฏิบัติงานเรื่อยมา จนกระทั่งปัจจุบัน

นายแพทย์ศัลยเวทย์ฯ จึงเป็นกำลังสำคัญของ สมาคมโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย ในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์จำเป็น ออกไปทำการรักษาโรคหู คอ จมูก ให้แก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่าตามโรงพยาบาลชนบทต่าง ๆ ซึ่งเดิมไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีเครื่องมือและขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ผลงานที่ผ่านมาในระยะ ๗ ปี นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล ได้เดินทางไปให้บริการแก่ประชาชนตามท้องที่ต่าง ๆ กว่า ๔๐ จังหวัด จำนวนผู้ป่วยได้รับการตรวจและรักษาประมาณสองหมื่นคน หากคิดเป็นเงินค่าใช้จ่ายที่คนไข้ต้องเดินทางมารักษาที่กรุงเทพฯ จะเป็นเงินไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ทำการแนะนำแพทย์ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถในการรักษาโรคหูน้ำหนวกมากยิ่งขึ้น

ผลงานของ นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล เป็นผลงานดีเด่นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคคนหนึ่ง ซึ่งสามารถทำประโยชน์มหาศาลแก่เพื่อนร่วมชาติที่เดือดร้อนยากจน โดยไม่เห็นแก่รายได้หรือความสุขสบายส่วนตนและเป็นตัวอย่างที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคอื่น ๆ สามารถปฏิบัติตามได้

ดังนั้น มูลนิธิธารน้ำใจจึงขอยกย่องให้ นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๓”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org