ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article

นายเปล่ง ศรีดาน้อยคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช 2523

นายเปล่ง ศรีดาน้อย

เมื่อพิจารณาตามหลักกฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป จะเห็นว่า คนเราเลือกที่เกิดไม่ได้ คนไทยกลุ่มหนึ่งเกิดมาในสภาพยากไร้จำต้องพักอาศัยอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมโดยไม่มีทางเลือก ประกอบอาชีพแบบหาเช้ากินค่ำ ต่อสู้กับชีวิตด้วยความยากลำบาก ประสบปัญหาทั้งด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย การศึกษา และการทำงานเป็นอย่างยิ่ง แต่กลุ่มชาวสลัมแห่งหนึ่งที่คลองเตย กรุงเทพฯ ยังโชคดีที่มีคนไทยคนหนึ่งเป็นผู้ประสานงานหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี หรือบรรเทาเบาบางลง ตลอดจนชักจูงหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าไปช่วยเหลือ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวสลัมคลองเตยเป็นอันมาก คนไทยคนนั้นคือ “นายเปล่ง ศรีดาน้อย”

 นายเปล่ง ศรีดาน้อย เป็นคนนครสวรรค์ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปัจจุบันเป็นพนักงานขับรถของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการศูนย์รวมน้ำใจคลองเตยเป็นคนแรกและคนปัจจุบัน

 เนื่องจากสลัมคลองเตยเป็นแหล่งเสื่อมโทรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีคนอาศัยอยู่ประมาณสี่หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นคนยากจน ซึ่งแต่ก่อนนี้เด็กสลัมเข้าโรงเรียนไม่ได้เพราะไม่มีทะเบียนบ้าน ชาวสลัมมีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย การทำมาหากิน และที่อยู่อาศัย

นายเปล่งฯ เป็นผู้ที่รู้ปัญหาของชาวสลัมอย่างดี เพราะอยู่มากว่า ๒๐ ปี จึงได้รวบรวมกลุ่มชาวสลัมมาช่วยระดมความคิด ความสามารถ ปรึกษาหารือ และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ในทางสร้างสรรค์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าไปช่วยเหลือ ทำให้มีการจัดตั้งโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตย ให้ลูกชาวสลัมมีโอกาสได้รับการศึกษา มีหน่วยแพทย์จากองค์การอาสาสมัครต่าง ๆ ไปให้บริการ ตลอดจนมีหน่วยฝึกอาชีพและหน่วยจัดหางานของกรมแรงงานไปประจำอยู่ด้วย นอกจากนี้ นายเปล่งฯ ยังมีส่วนในการติดต่อการเคหะแห่งชาติมาสร้างแฟลตให้แก่ชาวสลัมคลองเตย ที่ต้องย้ายออกจากที่เดิม เนื่องจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทยต้องการใช้ที่ดิน

นายเปล่ง ศรีดาน้อย เป็นผู้อุทิศตัวเพื่อชาวสลัม ด้วยความเสียสละอย่างแท้จริง โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่หวังผลตอบแทนสินจ้างรางวัลเป็นการส่วนตัว เมื่อว่างจากงานในหน้าที่ขับรถ ก็จะไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือช่วยงานหน่วยแพทย์ที่มาบริการชาวสลัม นอกจากนี้ยังออกเยี่ยมดูแลทุกข์สุขของเพื่อนชาวสลัมเพื่อสร้างความสามัคคี และให้มีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ให้ถูกต้องอีกด้วย

ผลงานของ นายเปล่ง ศรีดาน้อย เป็นตัวอย่างในฐานะผู้นำชาวสลัมที่ช่วยแก้ไขปัญหาชุมชน โดยการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ จนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอันมาก

ดังนั้น มูลนิธิธารน้ำใจ จึงขอยกย่อง นายเปล่ง ศรีดาน้อย  ให้ “เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๒๓”

 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org