ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article

พ.ต.ต.เสรี เตมียเวสคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช 2522

พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส

ความสงบสุขของประชาชนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับตำรวจเป็นสำคัญ ตำรวจไทยคนหนึ่งได้เป็นที่พึ่งของประชาชนด้วยการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างดียิ่ง ทำให้ประชาชนในท้องที่ดำรงชีพได้อย่างสันติสุข สมควรได้รับการยกย่อง เป็นตัวอย่างที่ดี ตำรวจไทยคนนั้น คือ “พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส”

พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส อายุ ๓๑ ปี เป็นสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธร อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ในปี ๒๕๑๔ พ.ต.ต.เสรีฯ ขออาสาสมัครไปรับราชการในที่ทุรกันดาร โดยได้ไปปฏิบัติราชการดูแลทุกข์สุขของราษฎรที่อำเภอนาแก ซึ่งเดิมมีผู้ก่อการร้ายและโจรผู้ร้ายชุกชุม และได้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตรายอย่างกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สละความสุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

 นอกจากนั้น พ.ต.ต.เสรีฯ ยังเป็นตำรวจที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นอยู่อย่างสมถะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เอาใจใส่ในทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา และได้ปกครองดูแลตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีวินัยและปฏิบัติตนให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างดียิ่ง ประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนขับรถ แม่ค้า หรือชาวบ้าน ต่างมีศรัทธาและเชื่อถือตำรวจนาแกว่าเป็นตำรวจที่ดีมีความสามารถ ทั้งนี้ก็เพราะมีผู้นำที่ดีอย่าง พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส ผู้นี้

ผลงานสำคัญที่น่าได้รับการสรรเสริญว่ากล้าหาญ ครั้งหนึ่งในหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งเป็นที่ทราบทั่วกันของ พ.ต.ต.เสรีฯ คือ เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๒๑ ได้มีโจรปล้นธนาคารที่อำเภอมุกดาหาร ซึ่งอยู่นอกเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนาแก แต่เมื่อพ.ต.ต.เสรีฯ ทราบเหตุการณ์ทางวิทยุก็ได้อาสาเข้าจับโจรด้วยตนเองเพียงคนเดียว และสามารถพิชิตโจรได้สำเร็จโดยตัวประกันปลอดภัย

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้ว ขอยกย่องให้ พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๒๒” ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ และเป็นผู้นำผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรทีดี่ ปกป้อง และสร้างสันติสุขให้แก่ประชาชนส่วนรวม
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org