ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article

นายแพทย์ชิน ยุวชิตคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช 2522

นายแพทย์ชิน  ยุวชิต

ในปัจจุบัน ยังมีคนไทยตามชนบทห่างไกล ต้องการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยอยู่เป็นจำนวนมาก แม้รัฐบาลจะพยายามขยายบริการอยู่ทุกระยะ ก็ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการ แพทย์ไทยคนหนึ่ง ได้สำนึกในความทุกข์ยากของประชาชนคนในชนบทห่างไกลเช่นนี้ และได้ปฏิบัติการช่วยเหลือด้วยกำลังของตนเองและผู้ร่วมงานเป็นเวลานานถึง ๑๕ ปี เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นจำนวนมาก คนไทยคนนั้นคือ “นายแพทย์ชิน ยุวชิต”

 นายแพทย์ชิน ยุวชิต ปัจจุบันอายุ ๕๒ ปี ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากโรงพยาบาลศิริราช และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ รับราชการอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขโดยเคยประจำที่จังหวัดขอนแก่นและหนองคาย ปัจจุบันเป็นนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลงานดีเด่นสำคัญของ นายแพทย์ชิน ยุวชิต คือ การนำผู้ใต้บังคับบัญชาไปตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปบริการประชาชนตามท้องที่ทุรกันดารทั่วจังหวัดร้อยเอ็ด โดยออกไปค้างแรมปฏิบัติงานระหว่างวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ติดต่อกันมาเป็นเวลา ๑๕ ปีมาแล้ว ทำให้ประชาชนตามหมู่บ้านห่างไกลและในเขตอันตรายได้รับบริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลที่ทันสมัยอย่างทั่งถึง ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน

 นายแพทย์ชิน ยุวชิต เป็นผู้มีความเสียสละอย่างสูง มีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการชักชวนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมใจกันกระทำความดี จนเกิดผลงานดีเด่นเป็นที่สรรเสริญกันทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้นยังเอาใจใส่ในทุกข์สุขของราษฎร โดยนำปัญหาและความต้องการของราษฎรมาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการแก้ไข

ดังนั้น มูลนิธิธารน้ำใจ จึงขอยกย่องให้ นายแพทย์ชิน ยุวชิต
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๒๒”
ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละและชักชวนให้ผู้อื่นเสียสละออกไปปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชนในชนบทที่ห่างไกลในด้านบริการการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org