ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายจรวย พงษ์ชีพ article

นายจรวย พงษ์ชีพคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช 2522

นายจรวย พงษ์ชีพ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นการค้นคว้าทดลองเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก คนไทยคนหนึ่งได้ค้นคว้าดัดแปลงวิธีการผลิตและเผยแพร่เทคนิคการเกษตรจนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมเป็นอย่างมาก คนไทยคนนั้นคือ “นายจรวย พงษ์ชีพ”

นายจรวย พงษ์ชีพ จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ ปัจจุบันอายุ ๔๖ ปี เคยรับจ้างเป็นกรรมกรสวนยางและสวนเงาะ ต่อมาได้เก็บหอมรอมริบจนสามารถซื้อสวนเป็นของตนเอง และสร้างตัวจนมีฐานะดีพอควร

นายจรวยฯ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและพยายามหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรตลอดเวลา ผลงานชิ้นสำคัญชิ้นแรกคือ ได้ค้นคว้าหาวิธีแก้ไขปัญหาเงาะจันทบุรีไม่ติดผล ซึ่งชาวสวนเรียกว่า “เงาะขี้ครอก” โดยทดลองวิธีการต่าง ๆ จนได้รับความสำเร็จโดยการฉีดน้ำยา ซึ่งเดิมผลิตมาสำหรับเร่งให้สับปะรดออกผลตามฤดูกาล ปัจจุบันชาวสวนทั้งจันทบุรีและจังหวัดภาคใต้ ต่างใช้วิธีการของนายจรวยฯ อย่างแพร่หลาย เป็นการเพิ่มผลผลิตและรายได้โดยทั่วกัน

ผลงานสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ได้ดัดแปลงการให้น้ำหยดแก่ต้นผลไม้ จากวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ต่างประเทศ จนกระทั่งเป็นผลสำเร็จโดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ และต้นไม้ได้รับน้ำสม่ำเสมอ ทำให้เพิ่มผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น จนชาวจันทบุรีต่างเรียกนายจรวยฯ ว่า “นายดำ น้ำหยด”

นายจรวยฯ เป็นคนไม่หวงวิชา เมื่อคิดทดลองอะไรได้ผลสำเร็จก็ได้เผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปอย่างไม่ปิดบัง และพยายามศึกษาหาความรู้ทดลองเทคนิคใหม่ ๆ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเดินทางไปดูงานการเกษตรตามจังหวัด และโครงการต่าง ๆ ตลอดเวลา

มูลนิธิธารน้ำใจจึงขอยกย่องให้ นายจรวย พงษ์ชีพ “เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๒๒”
ในฐานะที่เป็นนักค้นคว้าทดลองทางการเกษตรและเผยแพร่ความรู้
ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอื่น ๆ ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่ง
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org