ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายวิบูลย์ มาลิเสน article

นายวิบูลย์ มาลิเสนคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช 2521

นายวิบูลย์ มาลิเสน

การแก้ปัญหาชาวนาโดยวิธีสหกรณ์นั้น เป็นวิธีการที่ได้มีการคิดและทดลองทำกันมานานแล้ว แต่มีปัญหาหลายประการที่ยากต่อการแก้ไข คนไทยคนหนึ่ง ได้เป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้งและดำเนินการแก้ปัญหา ฝ่าฟันอุปสรรคยากลำบากต่าง ๆ จนกระทั่งสามารถทำให้เกษตรกรรวมตัวกันค้าขายโดยไม่ผ่านคนกลาง และสามารถจัดตั้งโรงสีของกลุ่มเกษตรกรได้เป็นผลสำเร็จ คนไทยคนนั้น คือ “นายวิบูลย์ มาลิเสน”

 นายวิบูลย์ มาลิเสน เป็นข้าราชการตำแหน่งเกษตรกรอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ริเริ่มชักชวนประชาชนให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรลาดบัวหลวง เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพิ่มพูนรายได้ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน

 แต่เดิมมา ชาวนาในเขตท้องถิ่นอำเภอลาดบัวหลวง ต้องซื้อปุ๋ยด้วยเงินเชื่อราคาแพง และขายข้าวเปลือกให้พ่อค้าคนกลางในราคาต่ำ ภายใต้การนำของนายวิบูลย์ฯ กลุ่มเกษตรกรอำเภอลาดบัวหลวง จึงได้รวมหุ้นจัดตั้งร้านขายปุ๋ยเงินเชื่อขึ้นเอง และจัดสร้างโรงสีขนาด ๖๐ เกวียนต่อวัน ราคาสองล้านบาทขึ้นสำเร็จ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเกษตรกรทั้งสิ้น นับเป็นโรงสีของกลุ่มเกษตรกรแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดสร้างขึ้นโดยรัฐบาลไม่ต้องให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด ขณะนี้กลุ่มเกษตรกรอำเภอลาดบัวหลวงกำลังทำการขายส่งข้าวสารด้วยตนเอง ทำให้ชาวนามีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น นับเป็นการบุกเบิกก้าวสำคัญ ในการแก้ปัญหาชาวนาของประเทศ เป็นการพิสูจน์ว่า ชาวนาไทยสามารถรวมกลุ่มยืนด้วยลำแข้งของตนเองได้

 นายวิบูลย์ มาลิเสน เป็นบุคคลที่ทำงานด้วยความอุตสาหะ เข้มแข็ง เสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ของเกษตรกรอย่างแท้จริง รู้วิธีเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน และปรับงานให้เหมาะสมแก่สภาพแวดล้อม นายวิบูลย์ฯ ได้ช่วยวางแผนและดำเนินการจนกระทั่งชาวนาไทยกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันค้าขายด้วยระบบสหกรณ์จนเป็นผลสำเร็จ มีผลงานปรากฏเด่นชัดและสามารถนำวิธีการไปปฏิบัติในท้องที่อื่นได้ อันจะมีผลในการนำความเจริญไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ


ดังนั้น มูลนิธิธารน้ำใจ จึงขอยกย่อง นายวิบูลย์ มาลิเสน  ให้
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๒๑”

 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org