ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายทิวา พูลสมบัติ article

นายทิวา พูลสมบัติคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช 2521

นายทิวา พูลสมบัติ

การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นกำลังสำคัญ ความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้นำที่สามารถมีคุณธรรม และได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน คนไทยคนหนึ่ง ได้เป็นผู้นำในการชักชวนประชาชนให้ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นจนเกิดผลงานดีเด่น สร้างความเจริญแก่ส่วนรวมเป็นอันมาก สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นต่อไป คนไทยคนนั้นคือ “นายทิวา พูลสมบัติ”

 นายทิวา พูลสมบัติ ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งนายอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผลงานดีเด่นในการเป็นผู้นำในการพัฒนา เช่น การสร้างถนน โรงเรียน โรงพยาบาล หมู่บ้าน พัฒนาอาชีพ ตลอดจนกิจการสาธารณประโยชน์อื่น ๆ โดยเป็นผู้ริเริ่มกำหนดโครงการพัฒนาต่าง ๆ และชักชวนให้ประชาชนเห็นคล้อยตามในผลประโยชน์ที่โครงการนั้น ๆ จะมีต่อท้องถิ่น ทำให้เกิดศรัทธาบริจาคเงินและทรัพย์สินจำนวนมาก จนกระทั่งโครงการต่าง ๆ ทั้งที่มีและไม่มีงบประมาณจากทางราชการช่วย ประสบความสำเร็จมากมายหลายโครงการด้วยกัน

 นายอำเภอทิวาฯ เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างดียิ่ง หน่วยงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของนายอำเภอทิวาฯ เช่น โรงเรียน หมู่บ้านและสถานีตำรวจ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดระดับจังหวัด และระดับภาคมากมายหลายครั้งด้วยกัน และนายอำเภอทิวาฯ ก็เคยได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในฤดูแล้ง พ.ศ. ๒๕๒๐ อีกด้วย

 นายอำเภอทิวา พูลสมบัติ ได้สร้างความศรัทธาและความสามัคคีในหมู่ประชาชนให้ร่วมกันปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน ได้สร้างสรรค์และติดตามแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อความเจริญต่อชุมชน และได้วางแนวทางที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ เพื่อบังเกิดผลดีต่อท้องถิ่น ผลงานของนายอำเภอทิวาฯ ปรากฏเด่นชัด สามารถนำไปเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น มูลนิธิธารน้ำใจ จึงขอยกย่อง นายทิวา พูลสมบัติ ให้
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๒๑”

 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org