ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article

พลตรีอาทิตย์ กำลังเอกคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช 2520

พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก

ประเทศไทยของเราได้มีอิสรภาพและเอกราชมาได้ตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงปรัจจุยันก็เพราะได้มีคนไทยผู้กล้าหาญ ใช้สติปัญญาและยุทธวิธี เสียสละเลือดเนื้อ ชีวิต เข้าแลกเป็นชาติพลีจำนวนนับครั้งไม่ถ้วนมาแล้ว การสงครามในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบจากการสงครามด้วยกำลังอาวุธเพียงอย่างเดียว มาเป็นรูปแบบของสงครามประชาชน  ดังนั้นผู้ชนะ คือผู้ที่มีประชาชนเข้าเป็นพวก ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ก่อนที่จะดำเนินการรบทางทหารด้วยกำลังอาวุธขั้นแตกหักต่อไป

นายทหารไทยคนหนึ่งไดดำเนินยุทธวิธีเกี่ยวกับการเข้าถึงประชาชน  ช่วยเหลือชี้แจงประชาชน  ปกป้องประชาชนให้มีเสรีภาพในการทำมาหากิน และทำการฝึกอบรมชาวบ้านให้มีความสามารถในการป้องกันตนเองจนกระทั่งเป็นผลสำเร็จ  ทำให้เกิดประโยชน์มหาศาลแก่การป้องกันประเทศชาติ  ทำให้โครงการไทยอาสาป้องกันตนเอง หรือ ทสป.ได้รับความสนใจและสนับสนุนจากประชาชนทุกระดับชั้นทั่วประเทศ  นอกจากนี้หน่วยทหารในบังคับบัญชายังมีความสามารถในการรบสูง มีผลงานดีเด่นชัดเจน เป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญยิ่งนัก

ประเทศไทยของเราได้มีอิสรภาพและเอกราชมาได้ตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ก็เพราะได้มีคนไทยผู้กล้าหาญใช้สติปัญญาและยุทธวิธี เสียสละเลือดเนื้อ ชีวิต เข้าแลกเป็นชาติพลีจำนวนนับครั้งนับคนไม่ถ้วนมาแล้ว

 การสงครามในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนรูปแบบจากการสงครามด้วยกำลังอาวุธเพียงอย่างเดียว มาเป็นรูปแบบของสงครามประชาชน ดังนั้นผู้ชนะ คือผู้ที่มีประชาชนเข้าเป็นพวก ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ ก่อนที่จะดำเนินการรบทางทหารด้วยกำลังอาวุธขั้นแตกหักต่อไป

 นายทหารไทยคนหนึ่ง ได้ดำเนินยุทธวิธีเกี่ยวกับการเข้าถึงประชาชน ช่วยเหลือชี้แจงประชาชน ปกป้องประชาชนให้มีเสรีภาพในการทำมาหากิน และทำการฝึกอบรมชาวบ้านให้มีความสามารถในการป้องกันตนเองจนกระทั่งเป็นผลสำเร็จ ทำให้เกิดประโยชน์มหาศาลแก่การป้องกันประเทศชาติ ทำให้โครงการไทยอาสาป้องกันตนเอง หรือ ทสป. ได้รับความสนใจและสนับสนุนจากประชาชนทุกระดับชั้นทั่วประเทศ นอกจากนี้หน่วยทหารในบังคับบัญชายังมีความสามารถในการรบสูง มีผลงานดีเด่นชัดเจน เป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญยิ่งนัก

 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร แล้วสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เคยผ่านสมรภูมิเกาหลีและเวียดนามมาแล้ว ต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นผู้บังคับหน่วย พตท.๑๗๑๘ ซึ่งเป็นหน่วยผสมพลเรือน ตำรวจ ทหารประจำจังหวัดหนองคาย เลย และอุดรธานี และได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการ กองพลที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้

 พลตรีอาทิตย์ฯ ได้มีประวัติชัยชนะในการรบอย่างโชกโชน เช่น ที่อำเภอนาแก และเทือกเขาภูพาน จังหวัดนครพนม ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และที่จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ปฏิบัติการในสนามร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารใต้บังคับบัญชาอย่างอาจหาญ จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มักจะได้รับการมอบหมายหน้าที่ในบริเวณที่สำคัญและเสี่ยงอันตรายอยู่เสมอ

 งานสำคัญที่พลตรีอาทิตย์ฯ เป็นผู้ร่วมคิดค้นและดำเนินการ อันยังผลให้เกิดประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศชาติก็คือ โครงการฝึกราษฎรหมู่บ้านไทยอาสาป้องกันตนเอง หรือที่เรียกชื่อย่อว่า ทสป.

 โครงการหมู่บ้านไทยอาสาป้องกันตนเอง หรือ ทสป. นี้ เป็นโครงการที่ทำการฝึกประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ให้สามารถป้องกันหมู่บ้านของตนเอง จากการบุกรุกบีบบังคับจากบุคคลภายนอก มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ และสามารถทำมาหากินตามใจสมัครได้อย่างเสรี โดยเริ่มทำการฝึกอบรมที่บ้านหนองฮาง อำเภอนรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งประชาชนในหมู่บ้านนี้เดิมถูกผู้ก่อการร้ายรบกวนจนไม่สามารถจะอยู่ได้ แต่เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว ประชาชนสามารถกลับไปอยู่หมู่บ้านเดิมของตน และผลักดันผู้ก่อการร้ายออกไปได้สำเร็จ ระหว่างที่พลตรีอาทิตย์ฯ ปฏิบัติงานอยู่ที่ชุดคุ้มครองยุทธวิธีที่ ๒๓ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ทำการฝึก ทสป. ไปถึง ๑๑๕ รุ่น จำนวนถึง ๑๕,๔๐๐ คน และเมื่อพลตรีอาทิตย์ฯ ย้ายมาปฏิบัติงานในหน่วย พตท. ๑๗๑๘ ก็ได้ส่งเสริมการฝึก ทสป. ขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ประชาชนที่เคยถูกข่มขู่คุกคามจากผู้ก่อการร้าย ได้มีความสามารถในการป้องกันตนเองจากการรุกราน และสามารถใช้ความคิดของตน ไตร่ตรองสิ่งที่ควรกระทำ ได้โดยไม่มีการบีบบังคับ ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้งหญิงและชาย พร้อมรบ พร้อมสู้ พร้อมที่จะตายอย่างนักสู้ชาวไทย เยี่ยงวีรบุรุษค่ายบางระจัน เพื่อพิทักษ์แผ่นดินนี้ ซึ่งเป็นของเรา ของคนไทย

 นอกจากจะปฏิบัติการดีเด่นปรากฎชัดในด้านการรบ และการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันตนเองด้วยความเสียสละและสำนึกในหน้าที่แล้ว พลตรีอาทิตย์ฯ ยังเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ โดยส่งเสริมการเกษตรกรรม สร้างโรงเรียน ซ่อมวัด ถนน สะพาน สร้างถังเก็บน้ำฝน และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกบริการประชาชนอีกด้วย

คนไทยผู้กล้าหาญและเสียสละ ทำงานมีประสิทธิภาพด้วยความยาก ลำบาก ตรากตรำ
เสี่ยงชีวิตเพื่อส่วนรวม เช่น พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก นี้
เป็นบุคคลที่ มูลนิธิธารน้ำใจ ขอยกย่องสรรเสริญให้ “เป็นคนไทยตัวอย่าง”
ในฐานะที่เป็นผู้นำในการเสริมสร้างพลังประชาชน ให้มีความสามารถในการป้องกันตนเอง
และป้องกันประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยเราทุกคน
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org