ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายประพันธ์ กองหาโคตร article

นายประพันธ์ กองหาโคตรคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช 2520

นายประพันธ์ กองหาโคตร

ถ้าท่านเดินทางเข้าไปยัง “หมู่บ้านเหล่านาดี” ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นไป ๒๑ กิโลเมตร จะได้เห็นความเจริญพัฒนาของหมู่บ้านนี้อย่างแจ่มชัด หมู่บ้านนี้มีถนนกว้างและมีการวางผังหมู่บ้านอย่างเหมาะสม บ้านใหญ่ สะอาด เป็นระเบียบ ใต้ถุนบ้านเลี้ยงหมูเกือบทุกบ้าน เด็กแต่งตัวเรียบร้อย และประชาชนขยันทำมาหากิน อยู่ดีกินดี มีความสุข

 ผลการพัฒนาหมู่บ้านเหล่านาดีจนเจริญรุดหน้า ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในหมู่บ้าน ข้าราชการฝ่ายปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน จนกระทั่งหมู่บ้านนี้ ได้รับรางวัลประกวดหมู่บ้านยอดเยี่ยมระดับภาค จากกระทรวงมหาดไทยและองค์การ สปอ. ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕

 ในปัจจุบัน มีหน่วยงานไทยและต่างประเทศ เดินทางไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้านนี้ ปีหนึ่ง ๆ หลายพันคน บุคคลสำคัญคนหนึ่งที่เป็นผู้นำและดำเนินการทำให้หมู่บ้านเหล่านาดีได้เจริญพัฒนาขึ้นเป็นหมู่บ้านชั้นนำ เป็นตัวอย่างของที่อื่นคือผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนี้เอง ก็คือ “นายประพันธ์ กองหาโคตร”

 นายประพันธ์ กองหาโคตร เกิดที่หมู่บ้านเหล่านาดี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ปัจจุบันมีอายุ ๔๙ ปี เดิมเคยบวชเป็นพระที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ธนบุรี จนได้เปรียญ ๕ ประโยค ต่อมาลาสิกขาบทมาอยู่ที่หมู่บ้านเหล่านาดี ได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕

 ผู้ใหญ่ประพันธ์ฯ เป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียร มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม ตั้งใจทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง พยายามฝึกฝนให้ประชาชนร่วมทำงานเป็นกลุ่ม โดยจัดตั้งกลุ่มชาวนา กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มทอผ้า กลุ่มเยาวชน และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ เชิญวิทยากรจากภายนอกเข้าไปสอน อบรม ชี้แจงประชาชน ชักชวนประชาชนให้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น เช่น ทำถนน วางท่อระบายน้ำ ขุดลอกสระ คู คลอง สร้างทำนบเหมือง ฝาย ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคพันธุ์ดี สุกร เป็ด ไก่ ปลา ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ เช่น ปอ มันสำปะหลัง ถั่ว และผลไม้ยืนต้น จัดหาเครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืช และแนะนำให้ประชาชนรู้จักวิธีการทำและใช้ปุ๋ย ส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว เช่น การทอผ้า การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชนและรักษาวัฒนธรรมประเพณี เช่น การรำกลองยาว แคนวง และงานประเพณีต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการงานพัฒนาชุมชนในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแสดงการดำเนินการของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยมีประชาชนจากหมู่บ้านใกล้เคียงไปชมวันละหลายพันคน

 ผลการปฏิบัติงานดีเด่นของผู้ใหญ่ประพันธ์ฯ เป็นที่เลื่องลือกันทั่วไป จนกระทั่งเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนเชิญไปเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลายครั้ง และได้ออกรายการโทรทัศน์ที่ขอนแก่น เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านอื่น และเมื่อมีชาวต่างประเทศมาขอดูงานการพัฒนาชุมชน ก็มักจะนำไปชมหมู่บ้านเหล่านาดีนี้เสมอ ถ้าหมู่บ้านต่าง ๆ ของเมืองไทย ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเช่นบ้านเหล่านาดีนี้มากขึ้น ประชาชนคนไทย ก็จะมีความเป็นอยู่สุขสบายมากขึ้น ทำให้เมืองไทยของเราเจริญก้าวหน้าขึ้น การพัฒนาดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จได้ จำเป็นจะต้องมีผู้นำหมู่บ้านที่มีความสามารถ และมีความคิดริเริ่ม ตั้งใจ อย่างเช่น ผู้ใหญ่บ้านประพันธ์ กองหาโคตร นี้

ดังนั้น มูลนิธิธารน้ำใจจึงขอยกย่องบุคคลเช่น ผู้ใหญ่บ้านประพันธ์ กองหาโคตร ว่า
“เป็นคนไทยตัวอย่าง” ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศไทย
เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น และทำให้เมืองไทยของเรานี้น่าอยู่มากขึ้น
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org