ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายเต้า ณ ลำปาง article

นายเต้า ณ ลำปางคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช 2520

นายเต้า ณ ลำปาง

ปัญหาความเดือดร้อนของชาวนายากจน เป็นปัญหาใหญ่ที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยรีบด่วนที่สุด เพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้นมีอาชีพทำนา และมีฐานะความเป็นอยู่ไม่สู้จะดีนัก คนไทยคนหนึ่ง ได้มีส่วนสำคัญในการคิดค้นวิธีการและดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนายากจน และช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าเป็นผลสำเร็จ จนกระทั่งกระทรวงมหาดไทยได้นำวิธีการไปเผยแพร่ทั่วประเทศ คนไทยคนนี้คือ “นายเต้า ณ ลำปาง”

 นายเต้า ณ ลำปาง จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แต่เดิมเคยรับราชการเป็นครูประชาบาล ต่อมาลาออกมาประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่ที่หมู่บ้านท่าส้มป่อย ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 งานสำคัญที่นายเต้าฯ เป็นต้นคิดและร่วมดำเนินการ จนกระทั่งได้รับผลสำเร็จและเผยแพร่ไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ทั่วประเทศก็คือ “โครงการกลุ่มออมข้าวเพื่อช่วยเหลือคนยากจน” หรือ “โครงการธนาคารข้าว” โครงการนี้เป็นการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชาวนา เนื่องจากชาวนายากจน จำเป็นต้องกู้ยืมเงิน หรือขายข้าวก่อนฤดูเก็บเกี่ยว เนื่องจากชาวนายากจน ต้องการข้าวบริโภคและทำพันธุ์ ซึ่งเรียกกันว่า “ตกข้าว” หรือ “ขายข้าวเขียว” ซึ่งได้ราคาต่ำหรือเสียดอกเบี้ยสูงมาก ทำให้ชาวนายากจนต้องเสียเปรียบพ่อค้าคนกลาง และ ชาวนาไม่มีข้าวในมือสำหรับขายขณะที่ราคาข้าวขึ้นสูงช่วงก่อนฤดูเก็บเกี่ยว

 วิธีดำเนินการของกลุ่มออมข้าวเพื่อช่วยเหลือคนยากจนนี้ กระทำโดยเชิญชวนประชาชนทั้งคนมีคนจน ให้มาเป็นสมาชิกของกลุ่ม สมาชิกเหล่านี้ จะนำข้าวมาฝากไว้กับกลุ่มอย่างน้อย ๑๒ ถังต่อปี ชาวนาผู้ยากจนขาดแคลนข้าวบริโภคหรือทำพันธุ์ ซึ่งอาจเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ได้ จะสามารถมายืมข้าวจากกลุ่มได้ แต่ต้องนำมาคืนหลังฤดูเก็บเกี่ยว แต่หากผลผลิตเกิดเสียหายอาจจะรอไปคืนในปีต่อไปก็ได้ ผลที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าวได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง เพราะทำให้ชาวนายากจนสามารถเก็บข้าวไว้ขายในตอนที่ราคาดี เกิดการร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่ประชาชน สร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างคนมีกับคนจน

 นอกจากนายเต้า ณ ลำปาง จะเป็นกำลังสำคัญในการจัดกลุ่มออมข้าวเพื่อช่วยเหลือคนยากจนแล้ว ยังเป็นผู้นำ ผู้ช่วยเหลือในการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาท้องถิ่นอีกหลายประการ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คนยากจนเลี้ยงหมู จัดหาลูกหมู และสอนการผสมอาหารจากวัตถุดิบในหมู่บ้าน ทั้งยังได้ทำการเลี้ยงเป็นตัวอย่างอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนให้มีการทำนาสองครั้ง การปลูกพืชฤดูแล้ง เป็นผู้นำในการสร้างถนน สะพาน ศูนย์พัฒนาหมู่บ้าน จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ทำการปรับปรุงวัดและโรงเรียน เป็นต้น

 ผลงานของนายเต้า ณ  ลำปาง และผู้ร่วมงาน ปรากฏให้หมู่บ้านท่าส้มป่อยพัฒนาขึ้นอย่างน่าชื่นชม ประชาชนมีความสุข สามัคคี สงบ เรียบร้อย ไม่มีโจรผู้ร้าย คนรวยคนจนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนกระทั่งทำให้หมู่บ้านนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพัฒนาภาคเหนือ ของกระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัลจากองค์การ สปอ. นอกจากนี้ โครงการกลุ่มออมข้าวเพื่อช่วยเหลือคนยากจนที่ขยายตัวไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศนั้น ได้รับการเรียกชื่อว่า “โครงการท่าส้มป่อย” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บ้านท่าส้มป่อยนี้ ที่ไดคิดค้นพัฒนาวิธีการดังกล่าวขึ้นมา จนได้รับความสำเร็จ

คนไทยเช่น นายเต้า ณ ลำปาง นี้
เป็นบุคคลตัวอย่างที่มูลนิธิธารน้ำใจยกย่องสรรเสริญและประกาศเกียรติคุณให้เป็น
“คนไทยตัวอย่าง” ในฐานะที่ได้เป็นต้นคิดและร่วมดำเนินการ
เพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนส่วนหนึ่งของชาวนายากจนได้สำเร็จ

 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org