ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article

อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช 2519

อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์

กำลังคนเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ ผู้ที่ทำหน้าที่ฝึกคนให้มีความรู้และความสามารถเป็นผู้ที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้การศึกษาแก่ประชาชนในชนบท คนไทยคนหนึ่งได้อุทิศตนฟันฝ่าวิชาชีพเข้าผสมผสานกับวิชาสามัญ เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษามีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการได้นำไปเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงการศึกษาตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ คนไทยคนนี้คือ “อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์”

 อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ เป็นคนกรุงเทพฯ เกิดเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๙ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนสตรีวิทยา สมัครสอบมัธยม ๘ และสอบวุฒิประโยคครูมัธยมได้ในโอกาสต่อมา
 
 อาจารย์ลาวัลย์ฯ ได้เริ่มเข้ารับราชการเป็นครูในโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนสตรีร้อยเอ็ด และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และตลอดระยะเวลา ๒๔ ปีที่โรงเรียนสุรนารีวิทยานี้ อาจารย์ลาวัลย์ฯ ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ และโดยเฉพาะได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน และเน้นหนักในด้านการเรียนเพื่อประกอบอาชีพตามความถนัดและความเหมาะสมของสภาพแห่งท้องถิ่น จนกระทั่งโรงเรียนสุรนารีวิทยาได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศ นักเรียนและครูมีระเบียบวินัย นักเรียนที่จบการศึกษาออกไปประสบความสำเร็จในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพตามความสามารถ และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ครู อาจารย์ ได้รับการส่งเสริมให้เป็นนักวิชาการและผู้นำที่ดี ซึ่งต่อมาผู้ใต้บังคับบัญชาของอาจารย์ลาวัลย์ฯ หลายท่าน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่และผู้อำนวยการของโรงเรียนสำคัญ ๆ หลายโรงเรียน

 งานชิ้นสำคัญที่อาจารย์ลาวัลย์ฯ ได้ทำก็คือการริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนมัธยมแบบผสมที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ จนกระทั่งรัฐบาลได้นำผลงานจากโรงเรียนนี้ไปขอกู้เงินจากต่างประเทศมาปรับปรุงโรงเรียนอื่นให้เป็นโรงเรียนในแบบเดียวกันอีก ๒๐ แห่ง

 อาจารย์ลาวัลย์ฯ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ เป็นที่เชื่อถือของผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน เป็นที่รักของนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินโครงการสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของชาติ มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ ทุ่มเททั้งกำลังกายและสติปัญญาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

คนเช่นอาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ นี่คือบุคคลที่เรายกย่องสรรเสริญให้เป็น “คนไทยตัวอย่าง”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org