ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ article

 

นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช 2519

นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์

เมืองไทยเรานี้ยังมีคนดีอยู่อีกมากที่ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ คนดีคนหนึ่งที่มูลนิธิธารน้ำใจขอยกย่องประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏเป็น “คนไทยตัวอย่าง” ในฐานะที่ได้ปฏิบัติงานอย่างมานะบากบั่น เสียสละ และรับผิดชอบ เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชนบท มีผลงานดีเด่นเป็นที่น่าสรรเสริญยิ่งนัก คนไทยคนนั้นคือ “นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์”

 นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ เป็นคนกรุงเทพฯ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนอำนวยวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา โดยลำดับ

 เมื่อได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ แล้ว แทนที่นายแพทย์ปรีชาฯ จะเดินทางอออกไปทำงานยังต่างประเทศ หรือทำงานอยู่ในเมือง ซึ่งมีรายได้ดีและมีความสะดวกสบายกว่า กลับมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอุทิศตนเพื่อประชาชนในชนบท และสมัครไปรับราชการที่สถานีอนามัยอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในขณะนั้นเป็นอำเภอที่ทุรกันดารที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

 ผลงานของนายแพทย์ปรีชาฯ ที่อำเภอโขงเจียม เป็นทื่ชื่นชมแก่ประชาชนและผู้บังคับบัญชา เพราะนอกจากจะทำหน้าที่เป็นหมอรักษาโรคได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ยังได้แนะให้ชาวบ้านได้รู้จักกับวิธีป้องกันมิให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างได้ผลอีกด้วย

 จากโขงเจียม นายแพทย์ปรีชาฯ ได้ถูกย้ายไปรับราชการที่จังหวัดมหาสารคาม สกลนคร เชียงใหม่ และลำปาง ตามลำดับ ผลงานตามจังหวัดต่าง ๆ ของ นายแพทย์ปรีชาฯ ยังอยู่ในความทรงจำของประชาชนตราบจนทุกวันนี้
 ผลงานดีเด่นอันหนึ่งของนายแพทย์ปรีชาฯ คือ การคิดค้นระบบที่จะขยายงานบริการทางด้านสาธารณสุขออกไปให้ถึงประชาชนทุกหมู่บ้าน โดยจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านขึ้น เรียกชื่อย่อว่า อสม. อาสาสมัครเหล่านี้เป็นบุคคลที่ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ๆ ได้คัดเลือกส่งมา และเมื่อเสร็จการอบรมก็จะกลับไปอยู่ประจำหมู่บ้านนั้น ๆ การอบรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรคติดต่อ การรักษาสุขภาพอนามัยสุขศึกษา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม หากอาสาสมัครดังกล่าว พบผู้ป่วยหนักเกินกำลังที่จะเยียวยา ก็จะรีบจัดการนำส่งสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลต่อไป

 นอกจากจะเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแล้ว นายแพทย์ปรีชาฯ ยังเป็นกำลังสำคัญ ในการตั้งโรงเลี้ยงเด็กประจำหมู่บ้าน หรือที่เรียกว่าชื่อว่า “ศูนย์อนามัยเด็ก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลเด็กชาวบ้านในระหว่างที่พ่อแม่ออกไปทำไร่ไถนา เป็นการช่วยให้เด็กเล็ก ๆ ในชนบทได้รับการเลี้ยงดูดีขึ้น

ผลงานของแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ ได้รับความสำเร็จจนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุข ได้นำไปเป็นตัวอย่างในการขยายงานบริการสาธารณสุขไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปอีก ทั้งนี้ เพื่อความอยู่รอดปลอดโรคของประชาชนคนไทยในชนบททั่วประเทศ

คนไทยที่ตั้งใจทำความดีเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องร่วมชาติเช่น นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์นี้
สมควรได้รับการยกย่องเป็นคนไทยตัวอย่าง
ควรที่จะเฝ้าติดตามและสนับสนุนผลงานของท่านต่อไป
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org